Editorial Board

Founder & CEO

AMIT GHANASHYAM VELEKAR
BA, Mumbai

Editor-in-Chief

Vishal Velekar
BA, Mumbai

Founder & CEO

AMIT GHANASHYAM VELEKAR
BA, Mumbai

Editor-in-Chief

Vishal Velekar
BA, Mumbai

Senior Editor

Rupali Dhumne
BA, Mumbai

Sub editors

Asif Shaikh

Amit Naik